ประวัติของบริษัท

      บริษัท เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านการขายกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ โดยอยู่คู่กับวงการการถ่ายภาพในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มีความรู้ความชำนาญทั้งเรื่องกล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ ประกอบกับพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งเรื่องอุปกรณ์การถ่ายภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพ จึงสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยที่บริษัทฯ ให้บริการทั้งการค้าปลีกและค้าส่งในราคาที่ยุติธรรม จนได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทต่างๆ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์เสริมของแบรนด์ชั้นนำต่างๆ อย่างเป็นทางการ อาทิเช่น CANON ,NIKON ,OLYMPUS ,FUJI และ SONY เป็นต้น
      โดยเมื่อปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางที่จะขยายตลาดในส่วนของการค้าปลีก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งเรื่องการเดินทาง และสถานที่ ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาเพิ่มจากเดิมที่มี 3 สาขาเป็น 9 สาขา และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็น 40 สาขา ภายในระยะเวลาอันสั้น
     เพื่อให้การบริการครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ซึ่งสาขาที่ขยายออกไปนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้ว ยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของกลุ่มลูกค้าที่รักกล้อง และการถ่ายภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนถึงปัจจุบันนี้

นโยบายการให้บริการ

     เน้นความจริงใจในการบริการ ทั้งการบริการก่อนการขาย และการบริการหลังการขาย มุ่งเน้นให้พนักงานขาย มีคุณภาพและสามารถให้คำปรึกษา และคำแนะนำให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์จำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ที่ใช้กับการบันทึกภาพ รวมไปถึงบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับคนรักการถ่ายภาพตั้งแต่กลุ่มเริ่มต้นจนไปถึงกลุ่มมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และคำปรึกษาแบบครบวงจร สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้รักการถ่ายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

    1. สรรหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ของคนถ่ายภาพอย่างสม่ำเสมอ
    2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณค่า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
    3. พัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร ให้มีความกระชับและทันสมัยอยู่เสมอ
    4. เน้นความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
    5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในองค์กร คู่ค้า รวมไปถึงสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน